Reklamační podmínky

Článek I. – Úvodní ustanovení

1.1 Tyto reklamační podmínky stanoví postup, jímž registrovaný zákazník uplatňuje nároky vzniklé z odpovědnosti za vady dárkového zboží získaného v rámci Věrnostního programu eplus, jehož provozovatelem je společnost Schneider Electric CZ, s.r.o., se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, IČ 60467550 (dále také jen jako „provozovatel“).

Článek II. - Základní podmínky reklamace

2.1 Záruční doba dárkového zboží poskytovaného registrovaným zákazníkům v rámci Věrnostního programu eplus je 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží registrovaným zákazníkem.

2.2 Po uvedenou záruční dobu bude mít zboží vlastnosti tohoto druhu zboží obvyklé a bude ve smyslu svého spotřebního určení po tuto dobu funkční.

2.3 Vyskytne-li se u dárkového zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat a uplatnit své nároky z takové vady.

2.4 Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného zásahu nezaviněného provozovatelem.

Článek III. – Uplatnění reklamace

3.1 Vady spočívající v nekompletnosti dárkového zboží a jiné zjevné vady je registrovaný zákazník povinen reklamovat, tj. zjištěné vady oznámit, ve lhůtě do sedmi dnů od převzetí zboží.

3.2 V případě zjištění jiných, zejména skrytých, vad je registrovaný zákazník povinen provést reklamaci bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Jakékoliv užívání dárkového zboží po okamžiku zjištění vady může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a považuje se za důvod pro odmítnutí reklamace.

3.3 Reklamaci provádí registrovaný zákazník u společnosti Gazzeta Group s.r.o. Libčanská 938, 190 14 Praha 9 – Klánovice IČ: 64574849 (dále také jen jako „zástupce provozovatele“), a to písemnou formou.

3.4 Při provádění reklamace připojí registrovaný zákazník k písemnému oznámení reklamované vady vadné zboží, a to kompletní tak, jak bylo dodáno (u souprav zboží celou soupravu), s výjimkou případu uvedeného v odst. 3.5 těchto podmínek.

3.5 Ve výjimečných případech a za podmínky předchozí dohody se zástupcem provozovatele muže registrovaný zákazník za účelem provedení reklamace zaslat současne s písemným oznámením pouze vzorek vadného zboží.

3.6 Písemná reklamace musí obsahovat kód zboží, popis vady, množství vadného zboží a požadavek registrovaného zákazníka pro případ, že by reklamovaná vada byla shledána neodstranitelnou. Pro takový případ registrovaný zákazník závazně sdělí, zda má zájem o dodání nového zboží stejného druhu či o dodání jiného druhu zboží. Reklamace chybějícího množství zboží musí obsahovat kód zboží a počet chybějících kusů.

3.7 Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, pokud jsou řádně splněny podmínky obsažené v tomto článku reklamačních podmínek a pokud je reklamované zboží zasláno ve stavu umožňujícím provedení reklamačního řízení a posouzení vady.

Článek IV. – Posouzení reklamace

4.1 Zástupce provozovatele posoudí provedenou reklamaci ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení a sdělí registrovanému zákazníkovi závěr svého posouzení. V případě, že bude reklamace shledána neoprávněnou, informuje o tom zástupce provozovatele nejen registrovaného zákazníka, ale rovněž provozovatele a bez zbytečného odkladu vrátí registrovanému zákazníkovi reklamované zboží.

4.2 V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, přistoupí zástupce provozovatele bez zbytečného odkladu ke sjednání nápravy způsobem uvedeným v článku V. V případě, že v souladu s odst. 3.5 těchto reklamačních podmínek byl s oznámením reklamace zástupci provozovatele zaslán pouze vzorek zboží, vyzve zástupce provozovatele registrovaného zákazníka k zaslání zbývajícího vadného zboží. Ke sjednání nápravy přistoupí v takovém případě bez zbytečného odkladu poté, co obdrží tuto zbývající část vadného zboží.

Článek V. – Nároky z oprávněně reklamovaných vad

5.1 Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita dárkového zboží.

5.2 V případě výskytu odstranitelné vady zajistí zástupce provozovatele odstranění vady ve lhůtě odpovídající povaze vady a časové náročnosti jejího odstranění.

5.3 O způsobu odstranění vady rozhoduje zástupce provozovatele. V případě, že by dospěl k závěru, že odstraňování vady není efektivní nebo vhodné, je oprávněn místo reklamovaného zboží dodat registrovanému zákazníkovi nové zboží stejného druhu.

5.4 V případě, že bude reklamovaná vada shledána neodstranitelnou, postupuje zástupce provozovatele podle pokynu registrovaného zákazníka sděleného při oznámení reklamace. V případě, že registrovaný zákazník nejpozději při uplatnění reklamace sdělí, že má zájem o dodání jiného druhu zboží, postupuje registrovaný zákazník standardním způsobem jako při nové objednávce. V případě, že registrovaný zákazník dle predcházející věty neprojeví zájem o dodání jiného druhu zboží, dodá mu zástupce provozovatele nové zboží stejného druhu, pokud je dodání takového zboží možné.

Článek VI. – Závěrečná ustanovení

6.1 Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto reklamační podmínky. O uvedených změnách bude provozovatel informovat v rámci katalogu programu a/nebo prostřednictvím internetových stránek, případně prostřednictvím propagačních materiálů dostupných u svých smluvních partnerů (velkoobchodu) a zástupce provozovatele.

6.2 Tyto reklamační podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.2. 2018.

Přihlašte se

Registrace Zapomenuté heslo
Katalog výrobků
Schneider Electric - Oceníme Vaši věrnost! eplus - věrnostní program