Všeobecné obchodní podmínky eplus

1. Věrnostní program eplus

1.1 Věrnostní program eplus je věrnostní program (dále jen „program“) provozovaný společností Schneider Electric CZ, s.r.o., se sídlem U Trezorky 921/2 Praha 5 (IČ 60467550), zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 2695, (dále jen „provozovatel“) nabízející podnikatelům nakupujícím výrobky provozovatele (zákazníkům), kteří se pro účely programu zaregistrují (dále jen „registrovaní zákazníci“), a za podmínek níže uvedených také dalším fyzickým osobám možnost získat odměnu (dále jen „dárek“) za nákup výrobků provozovatele v rámci sítě velkoobchodů zapojených na základě smluvního vztahu s provozovatelem do programu (dále jen „velkoobchody“). Seznam velkoobchodů zapojených do programu a případně další výhody plynoucí z účasti v programu jsou uvedeny na internetových stránkách www.eplus.schneider-electric.cz nebo zveřejněny jiným způsobem. Podmínky a náležitosti registrace stanoví provozovatel v registračním formuláři.

1.2 Registrovaným zákazníkem se pro účely programu rozumí zákazník, jemuž byla vydána alespoň jedna eplus karta. Možnost registrovaných zákazníků získat od provozovatele dárkové zboží je závislá zejména na počtu bodů, které je možné získávat zejména nákupem výrobků provozovatele u velkoobchodů, a dále na aktuální nabídce dárků.

2. eplus karta

2.1 eplus karta je zákaznická karta opravňující jejího držitele k uskutečňování nákupů, za něž je možné v rámci programu získat body. Body získané v rámci programu jsou evidovány na bodových účtech vedených registrovanému zákazníkovi samostatně pro každou jednotlivou eplus kartu (dále též “bodový účet eplus karty”). eplus karta bude zákazníkovi vydána na základě žádosti osoby, která se má stát držitelem karty a splňuje stanovené podmínky, po řádném vyplnění registračního formuláře (v listinné či v elektronické podobě).

2.2 Držitelem eplus karty se může stát fyzická osoba starší 18 let, která prokáže oprávnění nakupovat vlastním jménem či v zastoupení zákazníka v síti velkoobchodů, řádně vyplní registrační formulář a souhlasí s podmínkami stanovenými v těchto Pravidlech. Vydání eplus karty je bezplatné a není na něj právní nárok. Provozovatel programu si vyhrazuje právo eplus kartu bez uvedení důvodu nevydat. Za řádně vyplněný formulář je považován formulář, ve kterém jsou pravdivě a úplně uvedeny požadované údaje: název (obchodní firma) popř. jméno a příjmení zákazníka, IČ a sídlo zákazníka, jméno a příjmení držitele karty,kontaktní adresa na držitele karty, kontaktní číslo mobilního telefonu, emailová adresa, heslo, označení adresy pro zasílání dárků, datum vyplnění registračního formuláře, podpis držitele karty a případně další provozovatelem požadované údaje.

2.3 Registrační formuláře v listinné podobě jsou k dispozici u velkoobchodů nebo u obchodních zástupců provozovatele. Registrační formuláře v elektronické podobě jsou k dispozici na internetových stránkách www.eplus.schneider-electric.cz. Vyplněný listinný formulář zákazník zašle poštou na adresu provozovatele Schneider Electric CZ, s.r.o., U Trezorky 921/2,158 00 Praha 5. Po obdržení registračního formuláře vystaví provozovatel eplus kartu, která bude zákazníkovi či držiteli karty doručena poštou na adresu určenou v registračním formuláři. Vyřízení registrace může zákazník eventuelně řešit i s příslušným obchodním zástupcem Schneider Electric.

2.4 eplus karta je nepřenosná a je platná jen s podpisem držitele karty. eplus kartu je oprávněn používat k získávání bodů v rámci programu výlučně držitel karty. eplus karta je vlastnictvím provozovatele. eplus karta není kreditní ani platební kartou a může být použita jen v souladu s těmito Pravidly. Držitel eplus karty je povinen informovat provozovatele (písemně nebo prostřednictvím internetových stránek www. eplus.schneiderelectric. cz) o změně základních informací poskytovaných provozovateli v registračním formuláři (změna údajů zákazníka či držitele karty např. jména, kontaktní adresy, telefonního čísla apod.).

2.5 eplus karta se stává neplatnou a oprávnění držitele karty k uskutečňování nákupů, za něž je možné v rámci programu získat body, zaniká a) okamžikem, kdy držitel karty záměrně uvedl v registračním formuláři nepravdivé informace; b) okamžikem, kdy držitel karty zneužil ochrannou známku provozovatele, jeho obchodní značky nebo jakkoli poškodil práva a oprávněné zájmy provozovatele; c) okamžikem, kdy držitel karty zneužil mechanismus programu; d) okamžikem, kdy provozovatel obdrží písemnou žádost držitele karty/ registrovaného zákazníka o ukončení platnosti karty; e) okamžikem úmrtí držitele karty/registrovaného zákazníka; f) okamžikem zániku registrovaného zákazníka, který je právnickou osobou, bez právního nástupce; g) okamžikem zániku oprávnění držitele karty nakupovat vlastním jménem či v zastoupení registrovaného zákazníka v síti velkoobchodů, h) z jiných vážných důvodů; i) okamžikem ukončení programu – viz bod 7.4 Pravidel.

2.6 Zánikem platnosti eplus karty z důvodů uvedených v předchozím ustanovení pod písm. a), b), c), f), i) zaniká rovněž nárok na použití bodů nasbíraných na účtu eplus karty a na všechny ostatní výhody plynoucí z programu. Body získané do data ukončení platnosti karty z důvodů uvedených pod písm. d), e), g), h), j) je možné využít k objednání dárkového zboží z katalogu programu v průběhu 60 kalendářních dnů po datu ukončení platnosti eplus karty.

2.7 Ztrátu nebo odcizení eplus karty je držitel karty povinen bezodkladně oznámit provozovateli písemně na adresu uvedenou v odst. 2.3 nebo prostřednictvím internetových stránek www.eplus.schneider-electric.cz. Neprodleně po obdržení takového oznámení bude karta zablokována pro jakékoli použití. Držitel karty obdrží duplikát eplus karty v průběhu 30 dní od nahlášení ztráty nebo odcizení eplus karty (při vystavení duplikátu eplus karty je nutné vyplnit nový registrační formulář včetně označení, že se jedná o vystavení duplikátu). Provozovatel neodpovídá za zneužití eplus karty před oznámením ztráty nebo odcizení eplus karty ani za případné čerpání bodů z bodového účtu.

2.8 Za používání eplus karty, jejíž platnost skončila, odpovídá v plném rozsahu registrovaný zákazník a držitel karty.

3. Získání bodů

3.1 Oprávnění získat body na základě eplus karty vzniká okamžikem doručení karty držiteli karty. Není-li provozovatelem stanoveno jinak, je držitel karty za účelem připsání bodů na bodový účet eplus karty povinen předložit eplus kartu při nákupu zboží provozovatele velkoobchodu či uvést číslo eplus karty na písemnou objednávku zboží. Počet bodů připsaných na účet eplus karty na základě konkrétního nákupu zboží závisí na hodnotě uskutečněného nákupu, přičemž tento počet bude pro účely načítání a další evidence získaných bodů vždy zaokrouhlen na jedno desetinné místo. Přesný počet bodů bude stanoven na základě aktuálního přepočítacího koeficientu určeného provozovatelem. Přepočítací koeficient bude provozovatelem zveřejněn na internetových stránkách www.eplus.schneider-electric.cz. Přepočítací koeficient bude provozovatelem průběžně měněn a aktualizován, přičemž za aktuální se považuje vždy znění obsažené na internetových stránkách www. eplus.schneider-electric.cz. Získané body budou na bodový účet eplus karty připsány ve lhůtě do 48 hodin, pokud to umožní technické podmínky zařízení velkoobchodu.

3.2 Provozovatel vymezí zboží, za jehož nákup budou body v rámci programu přidělovány. Aktuální seznam tohoto zboží bude zveřejněn na internetových stránkách www.eplus.schneider-electric.cz. Pokud provozovatel neuvede jinak, budou body přidělovány za nákup zboží uvedeného v aktuálním ceníku provozovatele. Provozovatel je oprávněn zařadit mezi zboží, za jehož nákupy budou body přidělovány, rovněž zboží svých smluvních partnerů. Zařazením takového konkrétního zboží do seznamu dle první a druhé věty tohoto odstavce se toto zboží smluvních partnerů provozovatele považuje za výrobky, resp. zboží provozovatele ve smyslu těchto pravidel.

3.3 Provozovatel si vyhrazuje právo body na bodový účet eplus karty nepřipsat nebo je z bodového účtu odečíst, pokud: a) byly získány v rozporu s právními předpisy a/nebo těmito Pravidly, b) byly získány v rozporu s dobrými mravy (zejména pokud nejsou kryté nákupem, nebo v případě zneužití karty jinou osobou než držitelem karty), c) byly získány omylem nebo technickou chybou systému, d) se vážou na zrušenou transakci, e) držitel karty zneužil mechanismus a výhody programu, f) provozovatel poskytl registrovanému zákazníkovi v souvislosti s uskutečněnou transakcí jiné zvýhodnění, g) z jiných vážných důvodů.

3.4 O stavu bodového účtu bude registrovaný zákazník prostřednictvím držitele karty pravidelně informován provozovatelem pomocí SMS nebo emailu. Aktuální stav bodového účtu eplus karty je držitel karty/registrovaný zákazník oprávněn zjistit kdykoliv po přihlášení na internetových stránkách www.eplus.schneider-electric.cz.

4. Využití bodů

4.1 Po získání potřebného počtu bodů poskytne provozovatel na základě obdržené objednávky dárku registrovanému zákazníkovi odměnu ve formě dárkového zboží z aktuální nabídky provozovatele zveřejněné v katalogu programu a na internetových stránkách www.eplus. schneider-electric.cz. Parametry a zobrazení dárkového zboží uvedené v katalogu a na internetových stránkách mají jen informativní charakter. O výměnu bodů za dárky může držitel karty či registrovaný zákazník požádat na internetových stránkách www.eplus.schneider-electric. cz. Získané body není možné vyměnit za peněžní hotovost ani za jiné protiplnění nebo jinou výhodu, není-li provozovatelem stanoveno jinak. Držitel karty, který není současně registrovaným zákazníkem, je oprávněn bez zvláštního zmocnění požádat o výměnu za dárky pouze bodů získaných na základě eplus karty, jejímž je držitelem. Počet bodů, jejichž dosažení je třeba k objednání konkrétního dárku, určuje provozovatel a je oprávněn tento počet kdykoliv měnit. Bodové hodnoty dárků uveřejňuje provozovatel na internetových stránkách www.eplus.schneider-electric.cz. Pro konkrétní objednávku dárku je rozhodující bodová hodnota v okamžiku doručení objednávky provozovateli.

4.2 Po doručení objednávky dárku provozovateli bude z bodového účtu eplus karty odečten příslušný počet bodů odpovídající bodové hodnotě požadovaného dárku a vybraný dárek bude zpravidla do jednoho měsíce od doručení objednávky dárku provozovateli zaslán na adresu uvedenou držitelem karty v registračním formuláři. Provozovatel neodpovídá za prodloužení dodací lhůty v důsledku uvedení nesprávné adresy v registračním formuláři, v důsledku nenahlášení její změny nebo z důvodů nezaviněných provozovatelem. Nebude-li dárkové zboží doručeno adresátovi včas proto, že si adresát včas nevyzvedl doručovanou poštovní zásilku, nelze žádat zpětné připsání bodů na bodový účet eplus karty. Na základě důvodné žádosti držitele karty/registrovaného zákazníka může být nedoručené dárkové zboží opětovně zasláno na náklady adresáta zásilky.

4.3 Dárkové zboží nabízené v katalogu je zásadně k dispozici po dobu platnosti nabídky uvedené v katalogu nebo do vyčerpání zásob. Provozovatel si vyhrazuje právo náhrady zboží, které není k dispozici v daném období (např. z důvodu vyčerpání skladových zásob, technického zdokonalení, změně vývoje na trhu nebo zásahem vyšší moci). V takových případech je provozovatel oprávněn poskytnou registrovanému zákazníkovi místo objednaného dárku jiné dárkové zboží pokud možno srovnatelné kvality a druhu. Provozovatel si vyhrazuje právo některý typ zboží stáhnout trvale nebo dočasně z nabídky. Informace o stažení dárkového zboží z nabídky bude uveřejněna na internetových stránkách www.eplus.schneider-electric.cz.

4.4 Získané body je možné vyměnit za dárky nejpozději do konce 36. kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k jejich připsání na bodový účet eplus karty (dále také jen jako “platnost bodů”). V případě, že ve stanovené lhůtě dle předcházející věty nebudou body připsané na bodový účet eplus karty využity k výměně za dárky, přičemž pro posouzení této skutečnosti je rozhodující okamžik doručení objednávky dárku provozovateli, zanikají a provozovatel je k prvnímu dni následujícího měsíce odečte z bodového účtu eplus karty.

4.5 S ohledem na časově omezenou platnost bodů bude po doručení objednávky dárku provozovatelem odečten příslušný počet bodů odpovídající bodové hodnotě požadovaného dárku vždy v tom pořadí, v jakém byly na bodový účet připsány, a to vždy od nejdříve připsaných (nejstarších) bodů. Držitel karty/registrovaný zákazník bude na svém bodovém účtu informován o počtu bodů na jeho bodovém účtu, kterým končí platnost v aktuálně probíhajícím kalendářním měsíci, nejbližším následujícím kalendářním měsíci a v nejbližších třech následujících kalendářních měsících.

5. Reklamace

5.1 Uplatňování nároků z vad se řídí reklamačními podmínkami uveřejněnými na internetových stránkách www.eplus.schneider-electric.cz a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

5.2 Osobou pověřenou k provádění reklamačního řízení a uspokojování nároků z případných vad je společnost Gazzeta Group s.r.o., se sídlem v Praze 9, Libčanská 938, IČ: 64574849.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Osobní údaje osoby, která se má stát držitelem karty (dále také jako „subjekt údajů“) v rozsahu název (obchodní firma) popř. jméno a příjmení zákazníka, IČ a sídlo zákazníka, jméno a příjmení držitele karty, kontaktní adresa na držitele karty, kontaktní číslo mobilního telefonu, eventuelně emailová adresa, heslo, označení adresy pro zasílání dárků, datum vyplnění registračního formuláře, podpis držitele karty a případně další provozovatelem požadované údaje, předané provozovateli na registračním formuláři, případně registrací na internetových stránkách www.eplus.schneider-electric.cz, (nebo kdykoli během fungování věrnostního programu) budou zpracovávány provozovatelem jako správcem za účelem provozování věrnostního programu (zejména za účelem možnosti poskytnout registrovaným zákazníkům naturální rabat apod.) a dále za účelem poskytování těchto údajů dalším subjektům, zejména partnerům věrnostního programu eplus, a to za účelem provozování věrnostního programu. Právním základem pro zpracování osobních údajů je nezbytnost tohoto zpracování pro splnění povinností správce vyplývajících z těchto Pravidel a z účasti subjektu údajů ve věrnostním programu. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání a účasti subjektu údajů ve věrnostním programu a dále po dobu 3 let ode dne ukončení účasti subjektu údajů ve věrnostním programu a případně i po delší dobu, pokud to bude vyžadovat jiný právní předpis. Každý subjekt údajů má následující práva: - právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od provozovatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny, - právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů, - právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně, - právo na omezení zpracování osobních údajů, - právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů, - právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, - právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv subjektu údajů, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Provozovatel je oprávněn v souvislosti s provozováním věrnostního programu poskytnout osobní údaje třetím osobám, zejména společnosti SiteOne, s.r.o., IČ 27398471 jako zpracovateli osobních údajů a společnosti Gazzeta Group s.r.o., IČ: 64574849, jako dodavateli dárků v rámci věrnostního programu a dalším osobám podílejícím se na věrnostním programu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V případě neposkytnutí osobních údajů však není možné zúčastnit se věrnostního programu.

7. Všeobecná ustanovení

7.1 Všechna práva registrovaných zákazníků vyplývající z programu jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí registrovaného zákazníka, je-li fyzickou osobou, nebo zánikem registrovaného zákazníka, který je právnickou osobou, bez právního nástupce. Smrtí nebo zánikem registrovaného zákazníka bez právního nástupce zanikají rovněž body získané v rámci programu. Tyto body jsou nepřevoditelné. Získané body ani jakákoli práva vyplývající z programu nemohou být předmětem dědického práva.

7.2 Poplatky za SMS zaslané provozovateli v souvislosti s programem se řídí platným tarifem příslušného provozovatele mobilní sítě a nejsou nákladem provozovatele.

7.3 Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tato Pravidla stejně jako obsah katalogu programu a obsah internetových stránek www.eplus.schneider-electric.cz, zejména právo změny obratového koeficientu, bodového hodnocení konkrétního nabízeného dárkového zboží (např. v případě devalvace měny, změny nákladů souvisejících s provozováním věrnostního programu eplus včetně nákladů spojených s pořízením a distribucí dárků, zavedení dovozních bariér a jiných zásahů vyšší moci). O uvedených změnách bude provozovatel informovat v rámci katalogu programu a/nebo prostřednictvím internetových stránek, případně prostřednictvím propagačních materiálů dostupných u velkoobchodů.

7.4 Věrnostní program eplus karta připravil provozovatel s dlouhodobým záměrem. Vyhrazuje si však právo kdykoli věrnostní program jednostranně ukončit. Ukončení programu ke konkrétnímu datu vyhlásí provozovatel oznámením na internetových stránkách www.eplus. schneider-electric.cz minimálně jeden kalendářní měsíc přede dnem ukončení programu. Po datu ukončení programu nebudou na bodové účty eplus karet dále připisovány body za nákup zboží.

7.5 Pokud se věrnostního programu eplus jako držitelé karty účastní zaměstnanci provozovatele, zaměstnanci partnerů věrnostního programu eplus, zaměstnanci velkoobchodů či zpracovatele (společnosti SiteOne, s.r.o.) a dodavatele (společnosti Gazzeta Group, s.r.o.) nebo jiné osoby na základě rozhodnutí provozovatele, nejsou oprávněni získávat body za nákupy v síti velkoobchodů. Možnosti získávání bodů takovými osobami a podmínky jejich účasti v programu stanoví provozovatel zvláštním předpisem.

7.6 Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. června 2018.

Přihlašte se

Registrace Zapomenuté heslo
Katalog výrobků
Schneider Electric - Oceníme Vaši věrnost! eplus - věrnostní program